Poresko savetovanje

Pomoć kod izrade poreskih prijava i drugih poreskih dokumenata (mišljenja ministarstva, odgovori na pitanja, konsultacije i dr.)

Davanje saveta o svim poreskim pitanjima : telefonski, putem interneta ili kod klijenta na lokaciji.

Podnošenje poreskih prijava u ime i za račun poreskog obveznika.

Pomoć u poreskim postupcima kod poreskih vlasti.