Izrada radno pravnih akata preduzeca

Za vaše potrebe vršimo izradu pojedinačnih pravnih akata kao što su rešenja, ugovora o radu, aneksa ugovora o radu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu, autorskih honorara i sl.

Takođe uz saradnju sa menadžmentom preduzeća vršimo izradu opštih pravnih akata preduzeća iz oblasti radno pravnih odnosa kao što su pravilnci o radu, o godišnjim odmorima, sistematizacija radnih mesta i slično.