Registracija preduzeca i statusne promene

Izrada osnivačkih akata, dokumenata za statusne promene, podnošenje zahteva APRS, Poreska uprava, PIO, zdravstveno.